Charles Bukowski

Kto jest twoim mistrzem? Na kim sie wzorujesz? Biografie, opinie, ciekawostki

Moderator: Kontrola

Awatar użytkownika
hayde
Posty: 282
Rejestracja: 08 lis 2006, 14:35
Lokalizacja: Ruda ¦l.
Kontaktowanie:

Charles Bukowski

Postautor: hayde » 20 sty 2008, 1:05

Henry Charles Bukowski (ur. 16 sierpnia 1920 w Andernach, zm. 9 marca 1994 w San Pedro, Kalifornia), amerykañski poeta i powie¶ciopisarz niemieckiego i polskiego[1] pochodzenia. Bukowski przez wielu zaliczany do pokolenia Beat Generation, sam nigdy nie da³ siê jednoznacznie sklasyfikowaæ. S³awê zyska³ dziêki cyklowi powie¶ciowemu, w którym stworzy³ postaæ Henry'ego Chinaskiego; zw³aszcza powie¶ci Factotum.

By³ znany z awanturniczego, pe³nego skandali ¿ycia. Twórczo¶æ Bukowskiego inspirowana by³a jego w³asnymi do¶wiadczeniami, zwi±zanymi z seksem, alkoholem, bied±, niedol± pisarza i s³abo¶ciami ka¿dego cz³owieka. Mimo wulgarnego jêzyka i prostego stylu, jego twórczo¶æ emanuje ujmuj±c± wra¿liwo¶ci± i g³êbokim zrozumieniem ludzkiej natury. Typowy bohater prozy Bukowskiego to cz³owiek z marginesu spo³ecznego, outsider przepe³niony sceptycyzmem wobec ludzi, a jednocze¶nie wiecznie poszukuj±cy blisko¶ci z nimi.

Sam Bukowski przyznawa³, ¿e wp³yw na jego pisarstwo mieli tacy pisarze jak Anton Czechow, Ernest Hemingway, Louis-Ferdinand Céline, Walt Whitman, Fiodor Dostojewski i John Fante.


g³owy bez twarzy

oszaleæ, zabiæ siê czy

ci±gn±æ dalej?

siedzieæ tu teraz to

groteskowo doskonale

zajêcie: z niczym

nieporównywalne.

pora¿ona przesz³o¶æ i krotka

przysz³o¶æ.

w takie dni

mo¿na dostaæ chandry

z powodu wró¿by w chiñskim

ciastku.

listopad wkrada siê na czworakach

jak trêdowaty.

a mo¿e jest jednak gdzie¶ jeszcze

dla nas

miejsce.

nie chodzi o dzia³anie

tylko o czekanie,

nie o czekanie

tylko o trwonienie.

nie o trwonienie

tylko o trwa³o¶æ tego

co strwonione.

kto tak w³a¶nie wierzy

ten przytakuje.
"Ka¿dy bia³y anio³ jest w dziesi±tej czê¶ci prostytutk±"

http://hayde.posadzdrzewo.pl/

Gabi
Posty: 228
Rejestracja: 05 gru 2007, 19:27
Lokalizacja: st±d
Kontaktowanie:

Postautor: Gabi » 20 sty 2008, 13:48

,,Intelektualistka

jak d³ugo dysza
wydmuchiwa³a
powietrze
tak ona
bez przerwy pisze
i bez przerwy
siê k³óci;
wszystko co
mówiê
nie jest
tak
wiêc
przestajê mówiæ;
i wreszcie
k³óc±c siê
wychodzi
mówi±c
co¶ jak:
ja naprawdê nie chcê
ci siê narzucaæ.
ale ja
wiem, ¿e
wróci, one zawsze
wracaj±.
i
o pi±tej po po³udniu
ju¿ puka³a do drzwi.
wpu¶ci³em j±.
nie zostanê d³ugo, powiedzia³a,
je¶li mnie nie chcesz.
w porz±dku, powiedzia³em,
muszê wzi±æ
k±piel.
wesz³a do kuchni i
zaczê³a
zmywaæ.
jak w ma³¿eñstwie:
akceptujesz
wszystko
jakby
nigdy siê nie zdarzy³o. "

jego poezja mnie nie zachwyci³a

ZoTo
Posty: 64
Rejestracja: 17 wrz 2007, 17:04
Lokalizacja: Lubelskie
Kontaktowanie:

Postautor: ZoTo » 20 sty 2008, 14:35

Zdecydowanie wolê jego prozê. Choæ ma i w poezji lepsze momenty.
Afryka, Pary¿, Grecja2 kobiety

które znam które s±

do¶æ podobneprawie w tym samym

wieku

obeznane

w literaturzez ka¿d± z nich kiedy¶

spa³em

ale teraz to ju¿

skoñczonejeste¶my przyjació³miby³y w Afryce

Pary¿u

Grecjitu i tampieprzy³y kilku znanych

facetówjedna ¿yje teraz z

milionerem

jakie¶ kilka mil

st±d chodzi z nim na

¶niadania

i kolacje

karmi jego rybki jego koty i

jego psa

kiedy siê upije dzwoni do

mnieta druga ma

trudniejsze ¿ycie

sama w ma³ym mieszkaniu w

Venice (Kalifornia)

s³uchaj±ca bêbenków

bongos³awni mê¿czy¼ni wol± chyba

m³ode kobietym³odej kobiety ³atwiej siê

pozbyæ: maj± wiêcej miejsc

do których mog±

i¶ækobietom które by³y kiedy¶

piêkne

trudno siê

zestarzeæmusz± staæ siê

inteligentniejsze (je¿eli

chc±

utrzymaæ swojego faceta) i

robiæ

wiêcej rzeczy w ³ó¿ku i poza

nimte 2 kobiety które znam

s± dobre w ³ó¿ku i poza

nimi s± inteligentne

wystarczaj±co inteligentne

by wiedzieæ

¿e nie mog± do mnie przyj¶æ

i zostaæ

d³u¿ej ni¿

godzinê lub dwies± do¶æ

podobnei wiem

¿e je¶li przeczytaj± ten

wiersz

zrozumiej±

go

tak samo jak rozumiej±

Rimbauda i Rilkegoczy Keatsaw miêdzyczasie spotka³em

m³od± blondynkê z

Fairfaxkiedy ogl±da moje obrazy

na ¶cianach

ja skrobie spody

jej stóp.


Ps. Widzê podobieñstwo pomiêdzy nim a ¦wietlickim.
"Dobrze jest znaæ prawdê i ¶piewaæ o niej g³o¶no, ale jeszcze lepiej jest znaæ prawdê i spiewaæ o ¶liwkach" przys³owie chiñskie

Awatar użytkownika
tajemnica
Posty: 634
Rejestracja: 18 wrz 2007, 23:23
Lokalizacja: zewsz±d
Kontaktowanie:

Postautor: tajemnica » 23 sty 2008, 11:29

A ja widzê s³upki :D
Tak zwana enteroza ;) Nancy powinno siê spodobaæ je¶li chodzi o formê :) :D

Awatar użytkownika
kerrey
Posty: 188
Rejestracja: 27 maja 2007, 16:45
Lokalizacja: ten sw±d?
Kontaktowanie:

Postautor: kerrey » 25 sty 2008, 19:08

Bukowski.....moja Milosc przez duze M :)"Kiedy czekasz a¿ ¶wit jak w³amywacz w¶li¼nie siê przez zas³onê aby odebraæ ci ¿ycie"

w±¿ wpe³za³ do dziury,
a ona poprosi³a:
opowiedz mi o
sobie.
i
opowiedzia³em
jak dawno temu
pobito mnie
w jakim¶ zau³ku
w innym
¶wiecie.
a ona na to ¿e
jeste¶my wszyscy
jak gnane drog±
¶winie,
nasze
naæpane mózgi
¶piewaj±
chwa³ê
no¿a.
na
boga,
jeste¶ jaka¶ dziwna,
powiedzia³em.
siedzieli¶my
tam
pal±c
papierosy
o
pi±tej
nad ranem

ten wiersz zamieszczam,bo pasuje do mojej osoby idealnie.ale,ile to ja bym byla sklonna zrobic by byc jak Bukowski.....Boze.....to Geniusz.
Hatred is a very underestimated emotion.
/Jim Morrison/

Awatar użytkownika
andreas43
Posty: 841
Rejestracja: 31 lip 2007, 21:19
Lokalizacja: Olsztyn
Kontaktowanie:

Postautor: andreas43 » 25 sty 2008, 19:41

Spodoba³ mi siê wiersz Pod, który odzwierciedla uczucia z okresu ataku korzonków lub rwy kulszowej:

pod

nie mogê podnie¶æ niczego
z pod³ogi -
starych skarpet
szortów
koszul
gazet
listów
³y¿ek butelek kapsli

nie mogê po¶cieliæ ³ó¿ka
odwiesiæ papieru toaletowego
umyæ zêbów
rozczesaæ w³osów
ubraæ siê

zostajê w ³ó¿ku
nagi
na brudnych prze¶cierad³ach
w po³owie le¿±cych na
pod³odze
guziki od materaca
uwieraj± mnie w
plecy

kiedy dzwoni telefon
kiedy kto¶ podchodzi do
drzwi
w¶ciekam siê

jestem jak robak pod
kamieniem
ten sam strach

zostajê w ³ó¿ku
zauwa¿am lustro na komodzie

podrapaæ siê to
zwyciêstwo.
Lepiej smuciæ siê i kochaæ, ni¿ ¿yæ bez mi³o¶ci w szczê¶ciu. /Selma Lagerlof/

Awatar użytkownika
nancy punkt
Posty: 419
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:40
Lokalizacja: z lasu :)
Kontaktowanie:

Postautor: nancy punkt » 25 sty 2008, 19:47

tajemnica pisze:A ja widzê s³upki :D
Tak zwana enteroza ;) Nancy powinno siê spodobaæ je¶li chodzi o formê :) :D


w³a¶nie zg³êbiam siê w twórczo¶æ ...
pogr±¿aj±c w zachwycie :)


Wróć do „Dysputy o znanych i mniej znanych twórcach”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron