Rym i wiersz

Moderator: Kontrola

Awatar użytkownika
sonique
Posty: 685
Rejestracja: 02 kwie 2007, 20:49
Lokalizacja: xyz
Kontaktowanie:

Rym i wiersz

Postautor: sonique » 15 wrz 2007, 10:15

Rym, powtarzanie identycznych lub podobnych (zbli¿onych) zespo³ów zg³oskowych zajmuj±cych ustalon± pozycjê w obrêbie wersu lub zdania (w prozie poetyckiej). Powtarzaj±ce siê uk³ady zg³oskowe wystêpuj± jako komponenty rymowe. Rym jako zasada wspó³organizuj±ca system wersyfikacyjny ustali³ siê w ³aciñskiej poezji okresu ¶redniowiecza (antyczny wiersz iloczasowy nie by³ rymowany), co wi±za³o siê z przej¶ciem do metryki akcentowo-sylabicznej.

Przez wiele stuleci rym uto¿samiany by³ z wierszem, staj±c siê powszechnie zauwa¿an± cech± poezji, mimo ¿e istnia³y tak¿e tzw. wiersze bia³e (nierymowane). W Polsce wiersze by³y rymowane od pocz±tku istnienia poezji.
Wiersz, sposób organizacji tekstu polegaj±cy na powtarzaniu siê w nim odcinków o takich samych w³a¶ciwo¶ciach strukturalnych; przeciwieñstwo prozy; utwór o swoistej jêzykowej kompozycji, w której wers (linijka wiersza wyodrêbniona intonacyjnie i graficznie) pe³ni funkcjê wierszotwórcz±, wykorzystuje ¶rodki stylistyczne w funkcji poetyckiej, impresywnej lub ekspresywnej.

Najmniejszym wierszem jest dwuwiersz (dystych). Wiersz mo¿e byæ stroficzny (zbudowany z wyra¼nie zaznaczonych strof, np. epigramat, fraszka), stychiczny (zbudowany z wersów ci±g³ych, bez podzia³u na strofy, np. Pan Tadeusz A. Mickiewicza).

Wg kryterium rytmicznego wyró¿niamy: wiersz bia³y, wiersz sylabiczny, wiersz sylabotoniczny, wiersz toniczny, wiersz wolny, oraz wiersz obrazkowy, nienumeryczny (zdaniowy), nieregularny i wiersz antyczny tzw. heksametr (oparty na iloczasie).

Awatar użytkownika
tajemnica
Posty: 634
Rejestracja: 18 wrz 2007, 23:23
Lokalizacja: zewsz±d
Kontaktowanie:

Postautor: tajemnica » 28 gru 2007, 20:50

sonique pisze:Wiersz mo¿e byæ stroficzny (zbudowany z wyra¼nie zaznaczonych strof, np. epigramat, fraszka)


Chyba najpopularniejsze to fraszki Jana Kochanowskiego. :)
Przytoczê tutaj kilka z jego Fraszek nieprzystojnych. ;)

O KACHNIE

Kachna siê ka¿e w ³a¿ni przypatrowaæ,
Je¶libych j± chcia³ nago wymalowaæ;
A ja powiadam: gdzie nas dwoje siêdzie,
Tam pewna ³a¼nia, mówiê, ³a¼nia bêdzie.

O PROPORCYJEJ

Atoli patrz±c na swe jajca silne,
My¶li³em rzeczy moim zdaniem pilne:
Je¶li miê chce mieæ szczê¶cie w tym nierz±dzie,
Niech mi da wedle proporcyjej m±dzie.

NA PODUSZKE

Szlachetne p³ótno, na którym le¿a³o
Owo tak piêkne w oczu moich cia³o,
Przecz tego smutny u Fortuny sobie
Zjednaæ nie mogê, aby g³owie obie
Pospo³u na tym wdziêcznym mchu le¿a³y.
A zobopólnych rozmów u¿ywa³y?
Wiêcej nie ¶miem rzec, bo i tak siê bojê,
¯e z tych s³ów Zazdro¶æ my¶l rozumie mojê.

DO DZIEWKI

Nie uciekaj przede mn±, dziewko urodziwa,
Z twoj± rumian± twarz± moja broda siwa
Zgodzi siê znamienicie: patrz gdy wieniec wij±,
¯e pospolicie sadz± przy ró¿ej lelij±.
Nie uciekaj przede mn± dziewko urodziwa,
Serceæ jeszcze niestare, chocia broda siwa.

Awatar użytkownika
andreas43
Posty: 841
Rejestracja: 31 lip 2007, 21:19
Lokalizacja: Olsztyn
Kontaktowanie:

Postautor: andreas43 » 23 paź 2009, 18:37

Prosto rymowa³ te¿ Mickiewicz:

Nieg³upia

- "Kiedy siê lepiej zalecaæ - doktora
Pyta³a panna - z rana czy z wieczora?"
Doktor powiada: - "Lepiej to os³odzi
Wieczór, lecz zdrowiu nie tak rano szkodzi".
- "Uczyniê - "mówi - wed³ug twego zdania:
Wieczór dla smaku, dla zdrowia z zarania".
Lepiej smuciæ siê i kochaæ, ni¿ ¿yæ bez mi³o¶ci w szczê¶ciu. /Selma Lagerlof/


Wróć do „Wiersze rymowane”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron