Teksty piosenek

Moderator: Kontrola

Awatar użytkownika
sonique
Posty: 685
Rejestracja: 02 kwie 2007, 20:49
Lokalizacja: xyz
Kontaktowanie:

Teksty piosenek

Postautor: sonique » 14 wrz 2007, 15:18

Teskty piosenek jako forma poezji....


Jest taki samotny dom

Muzyka: Lipko Romuald i Krzysztof Cugowski
Tekst: Sikorski AdamUderzy³ deszcz, wybuch³a noc,
Przy drodze pusty dwór,
W katedrach drzew, w przy³bicach gór,
Wagnerowski ton.

Za witra¿a dziwnym szk³em,
Pustych komnat ch³ód,
W szary py³ rozbity czas,
Martwy, pusty dwór.

Dorzucam drew, bo ogieñ zgas³,
Ci±gle burza trwa,
Nagle feria barw i mnóstwo ¶wiec,
Kto¶ na skrzypcach gra,
Gotyckie odrzwia chyl± siê
I skrzypi±c sun± w bok
I bia³a pani p³ynie z nich
W brylantowej mgle.

Zawirowa³ z nami dwór,
Rudych w³osów p³omieñ,
Nad górami lecê, lecê z ni±,
Ró¿ê trzyma w d³oni.

A po nocy przychodzi dzieñ,
A po burzy spokój,
Nagle ptaki budz± mnie
T³uk±c siê do okien
A po nocy przychodzi dzieñ,
A po burzy spokój,
Nagle ptaki budz± mnie
T³uk±c siê do okien

Znowu szary, pusty dom,
Gdzie schroni³em siê
I najmilsza z wszystkich, z wszystkich mi
Na witra¿a szkle,
Znowu w drogê, w drogê trzeba i¶æ,
W ¿ycie siê zanurzyæ,
Chocia¿ w rêce jeszcze tkwi
Lekko zwiêd³a ró¿a...

Sandra
Posty: 82
Rejestracja: 15 cze 2007, 20:43
Lokalizacja: znik±d
Kontaktowanie:

Postautor: Sandra » 14 wrz 2007, 15:24

Skaldowie i £ucja Prus(moja najlepciejsza) :) - W ¿ó³tych p³omieniach li¶ci
tekst: Osiecka

W ¿ó³tych p³omieniach li¶ci brzoza dopala siê ¶licznie
Grudzieñ ucieka za grudniem, styczeñ mi stuka za styczniem
W¶ród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatuj±, ci zostaj±
Na ³±ce stoj± jak na scenie, czy te¿ prze¿yj±, czy dotrwaj±

I ja ¿egna³am nieraz kogo i powraca³am ju¿ nie taka
Choæ na mej rêce l¶ni³a srogo obr±czka srebrna jak u ptaka
I ja ¿egna³am nieraz kogo, za chmur±, za gór±, za drog±
I ja ¿egna³am nieraz kogo, i ja ¿egna³am nieraz

Gêsi ju¿ wszystkie po wyroku, nie doczekaj± siê kolêdy
Uciête g³owy ze ³z± w oku zwiêdn± jak kwiaty, które zwiêd³y
Dzi¶ jeszcze gêsi krocz± dumnie w ostatnim sennym kontredansie
Jak t³uste ksiê¿ne, które dumnie wita³y przewrót, kiedy sta³ siê

I ja wita³am nieraz kogo, chocia¿ pali³y wstydem skronie
I powierza³am Panu Bogu to, co w pamiêci jeszcze p³onie
I ja wita³am nieraz kogo, za chmur±, za gór±, za drog±
I ja wita³am nieraz kogo i ja wita³am nieraz

Ognisko pal± na polanie, w nim liszka przez pomy³kê gore
A razem z liszk±, drogi Panie, me serce biedne, ciê¿ko chore
Lecz nie rozczulaj siê nad sercem, na có¿ mi kwiaty, pomarañcze
Ja jeszcze z wiosn± siê rozkrêcê, ja jeszcze z wiosn± siê roztañczê

I ja ¿egna³am nieraz kogo i powraca³am ju¿ nie taka
Choæ na mej rêce l¶ni³a srogo obr±czka srebrna jak u ptaka
I ja ¿egna³am nieraz kogo, za chmur±, za gór±, za drog±
I ja ¿egna³am nieraz kogo, i ja ¿egna³am nieraz

Awatar użytkownika
Eliat
Posty: 236
Rejestracja: 03 mar 2007, 20:42
Lokalizacja: P-Ñ
Kontaktowanie:

Postautor: Eliat » 14 wrz 2007, 15:26

Twórczo¶æ Roguckiego ;)


Wrony

Zamkn±³em drzwi i okna
straci³em wzrok i mowê
zgasi³em ogieñ w moim domu
w pos³aniach wrzeszcz± wrony
zmro¿one szronem drogi
nikogo nigdy ju¿ nie spotkam...Pomiêdzy mn± a bogiem
pomiêdzy mn± a ¶wiatem
pomiêdzy wszystkim ro¶nie noc
zasia³em wiatr za oknem
wychodzê zawstydzony
sam w mrok wychodzê zbieraæ plonnim zamieniê siê w kamieñ
rozrzucê na wiatr
moje listy z wierszami
moj± wiarê i czas
nim zamieniê siê w kamieñ
wykrzyczê do gwiazd
¿e nikogo z nas nie minie...Nie próbuj do mnie dzwoniæ
nie próbuj szukaæ drogi
spali³em wszystkie fotografie
horyzont tonie w mroku
nadchodzi piêkny koniec...
Zabrak³o s³ów zabrak³o znaczeñna pewno bêdzie wojna
na pewno co¶ siê stanie
niepokój ro¶nie w moich snach
zwyciê¿y paranoja
zabierze ca³± wiarê
jak mam ocaliæ siê od z³anim zamieniê siê w kamieñ
rozrzucê na wiatr
moje listy z wierszami
moj± wiarê i czas
nim zamieniê siê w kamieñ
wykrzyczê do gwiazd
¿e nikogo z nas nie minie...
...strach

http://pl.youtube.com/watch?v=O8TPf1GZ8u8Ostro¶æ na Nieskoñczono¶æ( to tekst Comy, ale te¿ napisany przez Roguckiego)


Nie zamierzam Ciê truæ
pigu³kami ze s³ów
nie potrafiê uchroniæ od smutku,
moralno¶ci mi brak
pogubi³em siê sam
chcia³bym tylko
nadziejê ocaliæ od z³a,

Zaniemog³y ze strachu
zagoni³y siê w szaleñstwie
my¶li z³o¿one
marzenia bezsenne
lekko pozaciera³y siê
granice miêdzy dobrem a z³em
w ka¿d± stronê
rozbieg³y siê znaki jak psy

W kolejnej ods³onie
skurwi³em siê znojnie lecz
dzieki tobie nie wszystko skoñczone ja
widzê ostro¶æ na nieskoñczono¶ci to
nieskoñczono¶æ nabiera ostro¶ci

Znam
drogi wiod±ce do dna
mosty rzucone na wiatr
¶wiat³o walcz±ce o blask
kszta³ty bez formy i ¿al

Znam
drogi wiod±ce do dna
mosty rzucone na wiatr
¶wiat³o walcz±ce o blask
kszta³ty bez formy i

Znam
drogi wiod±ce do dna
mosty rzucone na wiatr
¶wiat³o walcz±ce o blask
kszta³ty bez formy i

tym pomiêdzy wszystkim to ja
powinienem wybraæ lecz jak
ka¿dy dzieñ daje znak
¿e zatrzyma³ siê czas
dr±zy my¶li to
w¶ciek³o¶æ i wrzask
ona zbiera we snach
ona pyta mnie w locie i
powstrzymuje czyny by
zapl±tani w niebo s³ów
nie wype³nili¶my siê
nie wype³nili¶my siê dniem
nie wype³nili¶my siê dniem

Jak dla mnie: bardzo poetyckie

Awatar użytkownika
sonique
Posty: 685
Rejestracja: 02 kwie 2007, 20:49
Lokalizacja: xyz
Kontaktowanie:

Postautor: sonique » 16 wrz 2007, 11:10

Archipelag

Muzyka: Lipko Romuald
Tekst: Sikorski Adam


Patrzysz z okna: t³um wezbrany,
Rw±cy rzek± s³ów, twarzy
Na wyspy tak bliskie,
Lecz dalekie sobie...
Jak odleg³e, zimne gwiazdy
Lunatycznie l¶ni±, b³±dz±,
Zakuci w skorupê,
Tward± obojêtno¶æ...

Ile r±k, ile twarzy, ile s³ów
Pusty wzrok
Mali ludzie, wielki t³um
Tak jak æmy
Zapatrzone w z³udny blask,
Kr±¿± wci±¿,
Przep³ywaj± obok nas...

Tylko noc±, gdy zasn±,
Wyj¶æ mo¿na spokojnie
Pogadaæ z witrynami
I z bratem w³óczêg±

Przechodniu, na chwilê stañ,
Wokó³ spójrz, ile barw!
Obok zatrzyma³ siê kto¶,
Pob±d¼ z nim, bieg swój przerwij jak trans...

Awatar użytkownika
andreas43
Posty: 841
Rejestracja: 31 lip 2007, 21:19
Lokalizacja: Olsztyn
Kontaktowanie:

Postautor: andreas43 » 16 wrz 2007, 17:42

Na forum zauwa¿y³em kilka ¶wietnych tekstów dla raperów, co mog³em sam wypróbowaæ, bo tyle jeszcze potrafiê.
S± te¿ teksty do piosenek. Ciekawe czy który¶ piosenkarz by³by tym zainteresowany.
Gdybym ¶piewa³ :orany: to ju¿ bym z niektórymi poetami dobija³ targu.

[ Dodano: 2007-09-16, 20:14 ]
PS. chodzi³o mi o stronê g³ówn± serwisu, a nie forum.
Lepiej smuciæ siê i kochaæ, ni¿ ¿yæ bez mi³o¶ci w szczê¶ciu. /Selma Lagerlof/

ZoTo
Posty: 64
Rejestracja: 17 wrz 2007, 17:04
Lokalizacja: Lubelskie
Kontaktowanie:

Postautor: ZoTo » 04 paź 2007, 16:54

"Kultura"

W moim mie¶cie dzieci
Na ulicy graj± w badmintona
Starsi i m³odsi pij± wino
W bramach albo w swoich domach

A kultura tu podobno jest
¦wiadczy o tym nasz wspania³y dom kultury
Nawet z jego okien p³ynie nieraz jazz
To dlaczego jest jak jest - nie rozumiem

Knajpy pe³ne s± m³odzieñców
Mo¿e twórczych mo¿e zdolnych
Ich ambicje gin± w kuflach
Bo za du¿o tu chwil wolnych

A kultura tu podobno jest
¦wiadczy o tym nasz wspania³y dom kultury
Nawet z jego okien p³ynie nieraz jazz
To dlaczego jest jak jest - nie rozumiem

Bêdzie festyn na dzieñ dziecka
S± biesiady literackie
A nas s±siad z piwnicy wygoni³
Bo nasza muzyka jest wariacka

A kultura tu podobno jest
¦wiadczy o tym nasz wspania³y dom kultury
Nawet z jego okien p³ynie nieraz jazz
To dlaczego jest jak jest - nie rozumiem

Nie ma nie ma tu kultury...

A kultura tu podobno jest
¦wiadczy o tym nasz wspania³y dom kultury
Nawet z jego okien p³ynie nieraz jazz
To dlaczego jest jak jest - nie rozumiem, nie


polecam te¿ piosenkê Zielone ¯abki - Kultura
Mo¿e nie piêkna ale dosadna i szczera...wystarczy wyjrzeæ przez okno

.

Awatar użytkownika
Bragi
Posty: 388
Rejestracja: 28 sie 2006, 14:44
Lokalizacja: Litwini wracaj±?
Kontaktowanie:

Postautor: Bragi » 04 paź 2007, 17:06

"Kultura"... ile wspomnieñ z t± piosenk± :D


Nowa Wie¿a Babel

¦wiat siê wokó³ nas wci±¿ mniejszy staje,
Kontynenty na odleg³o¶æ d³oni s±,
Samoloty jak z dziecinnych bajek,
Ponad g³ow± coraz szybciej niebo tn±.
Ludzie wci±¿ wêdruj± wielkim, g³o¶nym stadem,
Z pomieszania mowy s³ychaæ jeden g³os
Zbudowano drug±, wiêksz± Wie¿ê Babel,
Kto pamiêta tamtej, pierwszej wie¿y los?

¦wiat siê kurczy jak przek³uty balon,
Cz³owiek te¿ maleje szybko razem z nim,
Przera¿ony sw± niewielk± skal±,
Coraz bardziej samotnieje w t³umie tym.
St±d ucieczki nieprzytomne pust± drog±,
Jakby gdzie¶ co¶ za zakrêtem by³o tam
I te wiersze napisane dla nikogo,
I te p³ótna pe³ne nostalgicznych plam.

Wie¿a Babel,
Piêkny, choæ nieludzki l±d,
Coraz dalej,
Czy to postêp, czy to b³±d,
Coraz dalej
Coraz trudniej uciec st±dMuzyka: Lipko Romuald
Tekst: Mogielnicki Andrzej
Byæ poet± to wielka rzecz, zatem wielko¶æ nie grozi mi.
Kiedy¶ ¶ni³ mi siê laur, pó¼niej tylko siê ¶ni³,
wreszcie sczernia³ i zblad³, zawis³ kleksem nad reszt± dni.
Moj± rêk± napisa³ kto¶ na tej kartce króciutki wiersz
"¶wiata raczej mam do¶æ ale czasem mi brak
trochê czasu bym móg³ pouk³adaæ swe s³owa w ¶wiat".

vinylica

Postautor: vinylica » 13 paź 2007, 18:10

ratunku!
kto pisze teksy piosenek(styl muzyczny pop-rpck)
moje sa beznadziejne i dlatego szukam kogo¶ kto siê na tym zna!

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 13 paź 2007, 23:07

David Wilcox "Show the way"

"Zwa¿ gdyby kto¶ napisa³ sztukê,
by s³awiæ to ,co silniejsze od nienawi¶ci,
czy by nie zadba³ o to ,aby scena wygl±da³a tak,
jakby bohater siê spó¼nia³ ,ju¿ prawie pokonany.
Wydaje siê ,¿e z³o zwyciê¿y ,lecz na skraju
ka¿dego miejsca,odk±d to wszystko siê zacze³o jest...

Mi³o¶æ, która sporz±dzi³a zaprawê,
mi³o¶æ ,która u³o¿y³a te kamienie,
mi³o¶æ ,która przygotowa³a scenê,
Choæ zdaje nam siê,¿e jeste¶my sami,
na scenie, po¶ród cieni,
jakby noc mia³a panowaæ tu zawsze.
Z³o nas otacza,
Ale to mi³o¶æ jest autorem sztuki,
bo w tej ciemno¶ci ona mo¿e pokazaæ drogê".

:)

Awatar użytkownika
nancy punkt
Posty: 419
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:40
Lokalizacja: z lasu :)
Kontaktowanie:

Postautor: nancy punkt » 07 lis 2007, 22:43

Jest taki samotny dom

mam t± p³ytê winylow± budki:)
cud miód...

a tekst tak poetycki, ¿e mogê s³uchaæ tego bez koñca...

Awatar użytkownika
Voice
Posty: 427
Rejestracja: 26 sie 2007, 14:46
Lokalizacja: z serca
Kontaktowanie:

Postautor: Voice » 07 lis 2007, 23:03

Perfect "Niepokonani"

Gdy emocje ju¿ opadn±
Jak po wielkiej bitwie kurz
Gdy nie mo¿na moc± ¿adn±
Wykrzyczanych cofn±æ s³ów
Czy w milczeniu bia³ych haniebnych flag
Zej¶æ z barykady
Czy podobnym byæ do ska³y
Posypuj±c sol± ból
Jak posag pychy samotnie staæ

Gdy kto¶ kto mi jest ¶wiate³kiem
Ga¶nie nagle w bia³y dzieñ
Gdy na drodze za zakrêtem
Przeznaczenie spotka mnie
Czy w bezsilnej z£o¶ci ³ykajac ¿al
Daæ siê powaliæ
Czy siê ka¿d± chwil± bawiæ
A¿ do koñca wierz±c ¿e
Los inny nam pisany jest

P³yniemy przez wielki Babilon
Dopoki mi³o¶æ nie z³owi nas
W korowodzie zmys³ów mo¿emy trwaæ
niepokonani
Nim siê ogieñ w nas wypali
Nim ocean naszych snów
£y¿eczk± siê odmierzyæ da

Trzaba wiedzieæ kiedy ze sceny zej¶æ
Niepokonanym
W¶ród tandety l¶ni±c jak diament
Byæ zagadk±, ktorej nikt
Nie zd±rzy zgadn±æ nim minie czas
.......

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 08 lis 2007, 22:52

Grzegorz Turnau - "Czas b³êkitu"
(muzyka: Jan kanty Pawlu¶kiewicz, s³owa: Leszek Aleksander Moczulski)

Czas bez dna têsknoty
Czas wybryków i psoty
Czas kieliszka wódki
Gdy dzieñ by³ za krótki
Burze by³y jasne
U¶miechy nie zgas³e
Smutki nie przepastne
Tak cudze jak w³asne

Czas sadów w ob³okach
Kochañ i odkochañ
Czas majowych w±tków
Bukiecików fio³ków
Leciutkich pasa¿y
Twarzy twej z mg³y marzeñ
¦ni³o siê co by³o
A ten czas to mi³o¶æ

Co jest i co nie jest
Czyj to ¿ycia rejestr
Czego¶ by³o ma³o
Wiêcej siê zdawa³o
Ledwo dotyka³o
I duszê i cia³o
Sens ¿ycia ukryty
Rozlane b³êkity

Czas dzieñ wci±¿ nam zmienia
Jest czas smugi cienia
Zatopionych l±dów
I g³upich pogl±dów
Jest czas odwrócenia
W d³ugiej smudze cienia
Krok gdzie¶ i z powrotem
Czas co bêdzie potem

Walc, krok, cel
My¶l wci±¿ nie ta
Rapsodyczny temat
Niby tak a nie tak
Bo ton z Koheleta
Jakby kto¶ nas w tañcu
Trzyma³ bardzo mocno
Jakby kto¶ a¿ g³êbi
Nie spuszcza³ z nas oczu

B³êkit ju¿ rozlany
Ogieñ wyczerpany
Smutek zapomniany
Gwiazd spokój nad nami
Melancholia wita
Lecz ca³a w b³êkitach
Podaj mi³a rêkê
¯ycie - takie piêkne

:)

Awatar użytkownika
Ba¶ka
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2007, 1:52
Lokalizacja: z daleka
Kontaktowanie:

Postautor: Ba¶ka » 04 gru 2007, 23:17

D¿em
autor s³ów utworu: Dorota Zawiesienko, Ryszard Riedel
kompozytor: Benedykt Otrêba

Mamo piszê do Ciebie wiersz,
Mo¿e ostatni, na pewno pierwszy.
Jest g³êboka, ciemna noc,
Siedzê w ³ó¿ku a obok ¶pi ona


I tak spokojnie oddycha.
Dobiega mnie jaka¶ muzyka,
Nie to tylko w mej g³owie szum.
Siedzê i tonê i tonê we ³zach,
Bo jest mi smutno, bo jestem sam.
D³awi mnie strach.


Samotno¶æ to taka straszna trwoga,
Ogarnia mnie, przenika mnie.
Wiesz Mamo, wyobrazi³em sobie, ¿e
¯e nie ma Boga, nie ma nie!


Spokojny jest tylko mój dom,
Gdzie Ty jeste¶ a mnie tam nie ma.
Gdzie nie wrócê ju¿ chyba, chyba nie.
Mamo bardzo Ciê kocham, kocham Ciê!


My¶la³em, ¿e Ty skrzywdzi³a¶ mnie,
A to ja skrzywdzi³em Ciebie.
Szkoda, ¿e tak pó¼no poj±³em to.
Tak pó¼no to, to zrozumia³em.
Zrozumia³em to.


Samotno¶æ to taka straszna trwoga...
W ¿yciu nie ma prób, od razu zaczyna siê przedstawienie.

goszkaczeko
Posty: 1
Rejestracja: 19 wrz 2010, 20:03
Lokalizacja: ¯ory
Kontaktowanie:

pytanie

Postautor: goszkaczeko » 19 wrz 2010, 20:08

Cze¶æ :)
Szykam pewniej piosenki z radia 1, ale nie umiem znale¼æ :) zapamieta³am czê¶æ tekstu :)
"A ja piszê kwiatem, jedni pisz± lew± nog± " I to by³o o tematyce pisania wierszy :) Je¶li znacie mo¿e taka piosenke to podajcie tytu³ bedê dozgonnie wdzieczna mój email to: Goszklaczekolada@wp.pl

Awatar użytkownika
andreas43
Posty: 841
Rejestracja: 31 lip 2007, 21:19
Lokalizacja: Olsztyn
Kontaktowanie:

Postautor: andreas43 » 19 paź 2010, 19:36

Wspania³y tekst Boles³awa Le¶miana z dawnych lat, a zw³aszcza refren:

Ballada bezludna

Niedostêpna ludzkim oczom, ¿e nikt po niej siê nie b³±ka,
W swym bezpieczu szmaragdowym rozkwita³a w bezmiar ³±ka,
Strumieñ skrzy³ siê na zieleni nieustannie zmienn± ³at±,
A go¼dziki spoza trawy wykrapia³y siê wi¶niato.

¦wierszcz, od rosy napêcznia³y, ciemni³ pysk nadmiarem ¶liny
I dmuchawiec kropl± mlecza b³yska³ w zadrach swej ³êciny,
A dech ³±ki wrza³ od wrzawy, wrza³ i ¿ywcem w s³oñce dysza³,
I nie by³o tu nikogo, kto by widzia³, kto by s³ysza³.

Gdzie¿ me piersi, czerwcami gor±ce?
Czemu¿ nie ma ust moich na ³±ce?
Rwaæ mi kwiaty rêkami obiema!
Czemu¿ r±k mych tam na kwiatach nie ma?

Zabóstwi³o siê cudacznie pod blekotem na uboczu,
A to jaka¶ mg³a dziewczêca chcia³a dostaæ warg i oczu,
I czuæ by³o, jak bole¶nie chce siê stworzyæ, chce siê wcieliæ,
Raz warkoczem siê zaz³ociæ, raz piersiami siê zabieliæ -

I czuæ by³o, jak siê zmaga zdyszanego mêk± ³ona,
A¿ na wieki si³ jej zbrak³o - i spoczê³a niezjawiona!
Tylko miejsce, gdzie byæ mog³a, jeszcze trwa³o i szumia³o,
Pró¿ne miejsce na tê duszê, wonne miejsce na to cia³o.

Gdzie¿ me piersi, czerwcami gor±ce?
Czemu¿ nie ma ust moich na ³±ce?
Rwaæ mi kwiaty rêkami obiema!
Czemu¿ r±k mych tam na kwiatach nie ma?

Przywabione obcym szmerem, wszystkie zio³a i owady
Wrzawnie zbieg³y siê w to miejsce, niebywa³e wêsz±c ¶lady,
Paj±k w nico¶æ sieæ nastawi³, by pochwyciæ cieñ jej cienia,
B±k otr±bi³ uroczysto¶æ spe³nionego nieistnienia,

¯uki gra³y jej potrupne, ¶wierszcze - pie¶ni powitalne!
Kwiaty wi³y siê we wieñce, ach, we wieñce po¿egnalne!
Wszyscy byli w owym miejscu na s³onecznym, na obrzêdzie,
Prócz tej jednej, co byæ mog³a, a nie by³a i nie bêdzie.

Gdzie¿ me piersi, czerwcami gor±ce?
Czemu¿ nie ma ust moich na ³±ce?
Rwaæ mi kwiaty rêkami obiema!
Czemu¿ r±k mych tam na kwiatach nie ma?


/Boles³aw Le¶mian/
Lepiej smuciæ siê i kochaæ, ni¿ ¿yæ bez mi³o¶ci w szczê¶ciu. /Selma Lagerlof/


Wróć do „Poezja nietypowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron