¦rodki poetyckie- czy kto¶ je u¿ywa??

Interpretacje, spostrzeżenia, wymiana myśli, porady, galeria sławy

Moderator: Kontrola

Awatar użytkownika
Neo_Angel
Posty: 1079
Rejestracja: 25 lip 2007, 0:15
Lokalizacja: nie wiem
Kontaktowanie:

¦rodki poetyckie- czy kto¶ je u¿ywa??

Postautor: Neo_Angel » 06 wrz 2007, 18:09

czy kto¶ z was u¿ywa ¶rodki poetyckie??Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale ró¿ne semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Wspó³cze¶nie rozró¿niane wy³±cznie na podstawie kontekstu zdania w jakim zosta³y u¿yte.

Antonimy – s± to wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Stosowany w stylistyce w celu wydobycia kontrastów my¶lowych i emocjonalnych np.: z³o-dobro, piek³o-niebo, bia³y-czarny,

Apostrofa - retoryczny zwrot do osoby, uosobionych pojêæ lub rzeczy; apostrofa nadaje, np. Czego chcesz od nas, Panie...

Inwokacja -rozpoczynaj±ce utwór epicki wezwanie do bogów, muz itp. Np. „Bo¿e, dlaczego mnie opu¶ci³e¶?”

Powtórzenia - zabieg stylistyczny polegaj±cy na dwukrotnym lub wielokrotnym u¿yciu tego samego elementu jêzykowego:

Anafora- polegaj±ca na powtarzaniu jakiego¶ s³owa na pocz±tku kolejnych wersów, zdañ itp. Np. „Nie ma my¶li – s± tylko instynkta,/Nie ma pragnieñ – s± tylko apetyty,”

Epifora-polega na celowym powtarzaniu jakiego¶ s³owa na koñcu kolejnych wersów, zdañ itp.

Synonimy - wyraz lub zwi±zek frazeologiczny zbli¿ony znaczeniowo do innych wyrazów lub zwi±zków frazeologicznych, które w okre¶lonych kontekstach mog± wystêpowaæ zamiennie. Np. król- w³adca.

Porównania - zwrócenie uwagi na cechy i w³a¶ciwo¶ci opisywanego zjawiska za pomoc± porównywania go do innego zjawiska, co s³u¿y równie¿ interpretowaniu tego pierwszego. Np. „zimny jak lód”.

Epitety - wyraz okre¶laj±cy w tek¶cie literackim, a tak¿e mówionym, rzeczownik, najczê¶ciej w postaci przymiotnika, który wskazuje w³a¶ciwo¶ci w sposób bezpo¶redni b±d¼ metaforyczny, np. czerwona ró¿a, "gorzkie gwiazdy" .

Metafory - zespó³ wyrazów zyskuj±cy specjalne, odmienne znaczenie od tego, które wynika z poszczególnych jego sk³adników, np. „morze gwiazd”.

Hiperbola (przesadnia) – metafora, w której wystêpuj± elementy zamierzonej przesady. Polega na wyolbrzymieniu i uintensywnieniu sk³adników obrazu zawartego w przeno¶ni w sposób przekraczaj±cy granice prawdopodobieñstwa. Hiperbola wystêpuje w metaforach potocznych (np. taczaæ siê ze ¶miechu, umieraæ ze zmêczenia, nieziemska piêkno¶æ), przede wszystkim jednak w artystycznych, poetyckich.

Oksymoron (epitet sprzeczny) – najprostsza forma paradoksu, bêd±ca zespoleniem dwóch wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych i wzajemnie siê wykluczaj±cych, którym zostaje nadane znaczenie przeno¶ne np. „¶piesz siê powoli”, „blask ciemnieje”.

Antyteza – zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo elementów w celu uzyskania silniejszego efektu np.: „Ma granice – nieskoñczony...”

Kontrast – przedstawienie zjawiska, zdarzenia, postaci za pomoc± drugiego, zupe³nie innego, przeciwstawnego (zjawiska). Dziêki zastosowaniu kontrastu prezentowany element ¶wiata przedstawionego jest bardziej wyra¼ny, uwydatniaj± siê jego cechy charakterystyczne.

Peryfraza (omówienie, opisanie) – zast±pienie nazwy przedmiotu, czynno¶ci, osoby lub cechy bardziej rozbudowanym opisem: charakterystyk±, metafor± np.: „gwiazda ognista”- s³oñce.

Personifikacja (uosobienie, animizacja, o¿ywienie) – przedstawienie pojêæ abstrakcyjnych, a tak¿e zjawisk przyrody, zwierz±t, ro¶lin, przedmiotów jako dzia³aj±cych postaci ludzkich. Wi±¿e siê z alegoria i apostrof±. Jako podstawa metafory tworzy zwykle rozwiniêty obraz poetycki.

Onomatopeja (d¼wiêkona¶ladownictwo) – rodzaj instrumentacji g³oskowej polegaj±cy na na¶ladowaniu za pomoc± d¼wiêków ró¿nych pozajêzykowych zjawisk akustycznych, np. g³osów wystêpuj±cych w przyrodzie. Najprostsz± forma onomatopei s± wyrazy d¼wiêkona¶ladownicze, których brzmienie przypomina nazwane za ich pomoc± d¼wiêki naturalne, np. kukaæ, miauczeæ, ¶wist, zgrzyt. Pos³ugiwanie siê takimi wyrazami pozwala autorom tekstów artystycznych osi±gn±æ wiêksz± wyrazisto¶æ opisu np. ryk ludzkich g³osów, trzask w³óczni, szczêkanie kos.

Pytanie retoryczne – zdanie ujête w formie pytania na które nie oczekuje siê odpowiedzi, stosowane w celu zwrócenia uwagi s³uchacza na tre¶æ wypowiadan± przez autora lub dla nadania jej silniejszego zabarwienia uczuciowego.

Elipsa (wyrzutnia) – pominiecie fragmentu tekstu, który nie przeszkadza w zrozumieniu ca³o¶ci, co pomaga unikaæ powtórzeñ. Elipsami s± najczê¶ciej równowa¿niki zdañ.
Wykrzyknienie (eksklamacja) – krótkie zdanie wykrzyknikowe wtr±cone w tok wypowiedzi, wyra¿aj±ce bardzo siln± emocjê. Eksklamacja czêsto wystêpuje w formie apostrofy. np. „Przeklêty, kto zasmuca matkê swoj±!”.

Groteska – przedstawienie jakiego¶ zdarzenia, osoby w sposób silnie przejaskrawiony i wynaturzony przez kontrastowe zestawienia, mieszanie ró¿nych stylów jêzyka, ³±czenie realizmu z grotesk±, humoru z tragizmem. Narrator czy podmiot liryczny wyra¼nie odcina siê od tego, co przedstawia w groteskowy sposób.

Przerzutnia – zakoñczenie zdania w nastêpnym wersie (niezgodno¶æ intonacji zdaniowej z intonacj± wersow±).

Alegoria- tre¶æ, która poza znaczeniem dos³ownym ma jeszcze jedno: ukryte i domy¶lne (czêsto wystêpuje w bajkach, gdzie bohaterowie zwierzêcy uwydatniaj± ludzkie wady).

Rym- powtarzanie siê identycznych b±d¼ zbli¿onych brzmieniem g³osek znajduj±cych siê w okre¶lonej pozycji – najczê¶ciej na koñcach wersów.

Zdrobnienie- pieszczotliwe, czu³e okre¶lenie czego¶ lub kogo¶ za pomoc± dodania do wyrazu podstawowego formantu: -ka -ko -utki -nik –ek –eñko –iæ –enie –eczek
(np.: dom-domeczek; ma³o- maleñko).

Zgrubienia- tworzymy je, aby podkre¶liæ niechêæ i negatywne emocje do opisywanego zjawiska b±d¼ uwydatnienia jego wieku za pomoc± dodania do wyrazu podstawowego formantu –sko (np.: pies- psisko; komputer- komputerzysko).

Alegoria- to przedstawienie pojêæ oderwanych, przez obraz o znaczeniu przeno¶nym, jednoznacznie okre¶lonym i ustalonym konwencjonalnie. Zwi±zana jest z obiegowymi konwencjami i stereotypami my¶lowymi oraz powszechn± wiedz± o zjawiskach (np. lis w potocznym odczuciu kojarzy siê z chytro¶ci±). Tre¶æ alegoryczna utworu nadaje siê do jednoznacznego odczytania. Na alegorii opieraj± siê czêsto bajki.

Paradoks- zaskakuj±ce sformu³owanie, w sposób efektowny prezentuj±ce my¶l lub ideê przeciwstawiaj±c± siê stereotypowym mniemaniom. Paradoks ³±czy sprzeczno¶ci, formu³uj±c tym sposobem nowe prawdy. Zdaje siê prowadziæ do logicznej sprzeczno¶ci, lub sytuacji przecz±cej zdrowemu rozs±dkowi.

Porównanie homeryckie - jest to porównanie, którego drugi cz³on jest rozbudowany tak, ¿e stanowi± odrêbn± epizodyczn± scenkê. Niezwyk³a plastyczno¶æ opisów osi±gniêta przez bogactwo epitetów np.: "¿o³nierze padali jak li¶cie z drzew".

Neologizmy-to nowe elementy jêzyka (wyrazy, ich znaczenia, wyra¿enia i zwroty), które powstaj± w wyniku jego nieustannego rozwoju. Mog± one byæ potrzebne i udane albo zbêdne i niepoprawne. Najczêstszymi przyczynami ich powstawania s± bie¿±ce potrzeby nazewnicze, zwi±zane z nowymi przedmiotami, czynno¶ciami, instytucjami, oraz chêæ od¶wie¿enia s³ownictwa. Przeciwieñstwo archaizmów.

Symbol-motyw lub zespó³ motywów wystêpuj±cy w dziele, bêd±cy znakiem tre¶ci bezpo¶rednio nie ujawnionych (ma znaczenie g³êbsze, ukryte, niejasne) i maj±cy sygnalizowaæ ich istnienie daj±cy mo¿liwo¶æ rozmaitych interpretacji; jeden z podstawowych ¶rodków ekspresji w literaturze. Maj±cy umo¿liwiæ sugerowanie tajemniczej i wieloznacznej natury ¶wiata.
Kaye Dany

¯ycie to wielkie p³ótno, na którym powiniene¶ malowaæ najpiêkniej jak umiesz.

Hetaira
Posty: 26
Rejestracja: 16 lip 2007, 13:59
Lokalizacja: Wroc³aw
Kontaktowanie:

Postautor: Hetaira » 06 wrz 2007, 21:42

... Jaki ty m±dry jeste¶ Neo ;)
Przeciêtny 'poeta' ... chc±c nie chc±c u¿ywa ¶rodków poetyckich by wyraziæ to co czuje... obojêtnie jakiego ch³amu by¶ nie czyta³ i tak znajdziesz tam jaki¶ ¶rodek poetycki ( epitet choæby) :hyhy:
ju¿ nie mówi±c o epitetach w komentach ;)
'jesli wiesz co chcê powiedzieæ ...'

Awatar użytkownika
Neo_Angel
Posty: 1079
Rejestracja: 25 lip 2007, 0:15
Lokalizacja: nie wiem
Kontaktowanie:

Postautor: Neo_Angel » 06 wrz 2007, 21:44

Ja siê serio wierszami zajmuje :)
Kaye Dany¯ycie to wielkie p³ótno, na którym powiniene¶ malowaæ najpiêkniej jak umiesz.

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 06 wrz 2007, 21:51

prawda,wiêkszosæ (jak nie wszyscy)tutaj uzywa :apostrof,anafor,homonimow,antonimow,powtorzeñ,porownan,symboli
wiêc temat taki trochê...jak rzeka...

zielona_ró¿a
Posty: 302
Rejestracja: 29 sie 2007, 15:08
Lokalizacja: st±d.
Kontaktowanie:

Postautor: zielona_ró¿a » 06 wrz 2007, 21:53

wiêc temat taki trochê...jak rzeka...


albo temat o niczym ;) byle co¶ nowego by³o ;>
"...ró¿y kwiatek wyszy³a zielono..."My¶la³a
¿e ¶wiat jest smutny
doko³a
¿e kwiaty s± smutne i deszcz

Awatar użytkownika
Neo_Angel
Posty: 1079
Rejestracja: 25 lip 2007, 0:15
Lokalizacja: nie wiem
Kontaktowanie:

Postautor: Neo_Angel » 06 wrz 2007, 21:54

bez komentarza zielona
Kaye Dany¯ycie to wielkie p³ótno, na którym powiniene¶ malowaæ najpiêkniej jak umiesz.

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 06 wrz 2007, 21:55

Tez tak pomysla³am ,ale nie chcia³am tak waln±æ wprost ;)

[ Dodano: 2007-09-06, 22:56 ]
oczywiscie mój kom do wyp.zielonej

zielona_ró¿a
Posty: 302
Rejestracja: 29 sie 2007, 15:08
Lokalizacja: st±d.
Kontaktowanie:

Postautor: zielona_ró¿a » 06 wrz 2007, 22:00

Poza tym nie zgadzam siê do koñca ze wszystkimi przyk³adami tych ¶rodków stylistycznych. Z jakiego to ¼ród³a?;>
"...ró¿y kwiatek wyszy³a zielono..."My¶la³a

¿e ¶wiat jest smutny

doko³a

¿e kwiaty s± smutne i deszcz

Awatar użytkownika
Neo_Angel
Posty: 1079
Rejestracja: 25 lip 2007, 0:15
Lokalizacja: nie wiem
Kontaktowanie:

Postautor: Neo_Angel » 06 wrz 2007, 22:01

poezja to poezja i ¶rodki te¿ posiada.
Kaye Dany¯ycie to wielkie p³ótno, na którym powiniene¶ malowaæ najpiêkniej jak umiesz.

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 06 wrz 2007, 22:02

jasne ¿e posiada ,nikt tego nie neguje.

zielona_ró¿a
Posty: 302
Rejestracja: 29 sie 2007, 15:08
Lokalizacja: st±d.
Kontaktowanie:

Postautor: zielona_ró¿a » 06 wrz 2007, 22:03

poezja to poezja i ¶rodki te¿ posiada.


nikt tego nie neguje. ale to ¿adna nowo¶æ. to tak, jakby¶ kogo¶ poinformowa³: po nocy wstanie dzieñ (?)

[ Dodano: 2007-09-06, 23:03 ]
poem__ pisze:asne ¿e posiada ,nikt tego nie neguje.


te same my¶li :)
"...ró¿y kwiatek wyszy³a zielono..."My¶la³a

¿e ¶wiat jest smutny

doko³a

¿e kwiaty s± smutne i deszcz

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 06 wrz 2007, 22:06

heehhe nno papatrz telepatia jaka¶ ;)

Awatar użytkownika
Neo_Angel
Posty: 1079
Rejestracja: 25 lip 2007, 0:15
Lokalizacja: nie wiem
Kontaktowanie:

Postautor: Neo_Angel » 06 wrz 2007, 22:07

serio wolê czerwone ró¿e...
Kaye Dany¯ycie to wielkie p³ótno, na którym powiniene¶ malowaæ najpiêkniej jak umiesz.

zielona_ró¿a
Posty: 302
Rejestracja: 29 sie 2007, 15:08
Lokalizacja: st±d.
Kontaktowanie:

Postautor: zielona_ró¿a » 06 wrz 2007, 22:10

Neo_Dragon pisze:serio wolê czerwone ró¿e...


brak argumentów?
"...ró¿y kwiatek wyszy³a zielono..."My¶la³a

¿e ¶wiat jest smutny

doko³a

¿e kwiaty s± smutne i deszcz

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 06 wrz 2007, 22:11

ja wole stokrotki i co z tego?? :kwasny: ;)


Wróć do „Poezja ogółem”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron